Kategorie:Wikipedia:Skizzen (Ekonomie)

Vu Wikipedia

An dëser Kategorie fannt dir all d'Skizze vu Economiesartikelen, deenen nach e puer oder méi Wierder feelen, fir datt ët anstänneg Artikele sinn. Dës Kategorie ass aus rengen Iwwersiichtsgrënn geschaf ginn, fir dës Artikele méi séier erëmzefannen. Soubal den Artikel ausgebaut ginn ass, kann de Message {{SkizzEco}} virum Artikel erausgeholl ginn.